ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN, van kracht vanaf 12/11/2021

Plaats

De volgende verkoopvoorwaarden regelen de verkoop op deze website “https://www.gemimarket.it” (website). De verkoper is Gemi Elettronica Srl, met statutaire zetel in Viale Monza 347 Milano MI 20126 IT, Kamer van Koophandel van MI - 2114222, BTW-nummer IT01765660764, aandelenkapitaal van 80.000,00 € volledig betaald (verkoper).

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 De verkoop op de Website vertegenwoordigt een overeenkomst voor verkoop op afstand, gereguleerd door Hoofdstuk I, Titel III (Sectie 45 en volgende) van Wetsdecreet 6 september 2005, nr. 206 (Italiaans Consumentenwet) en bij wetsdecreet nr. 70 van 9 april 2003 over elektronische handel.

1.2 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die door de Verkoper op de Website worden verwerkt. Bij de berekening wordt uitsluitend rekening gehouden met werkdagen en met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen.

1.3 Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd en/of aangepast. Eventuele wijzigingen en/of nieuwe voorwaarden zijn geldig vanaf de datum van publicatie op de Website. Om deze reden worden de gebruikers vriendelijk verzocht om, voordat ze een bestelling plaatsen, regelmatig de website te bezoeken om de meest recente versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden te lezen.

1.4 De toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden zijn die van kracht zijn op de datum waarop een aankooporder wordt geplaatst.

1.5 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden regelen niet de verkoop van producten en/of de levering van diensten door andere partijen dan de Verkoper, beschikbaar op de Website via links, banners of hyperlinks. Alvorens commerciële transacties met deze partijen aan te gaan, moet de gebruiker hun verkoopvoorwaarden controleren. Verkoper is niet aansprakelijk voor de levering van diensten en/of de verkoop van producten door deze partijen. Verkoper voert geen controles en/of monitoring uit op de websites die via deze links bereikbaar zijn. De Verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze Websites, noch voor eventuele fouten en/of weglatingen en/of juridische overtredingen door genoemde websites.

1.6 De gebruiker dient deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Verkoop en alle andere informatie die de Verkoper op de Website verstrekt, ook tijdens het aankoopproces.

1.7 Het indienen van de aankooporder houdt aanvaarding in van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 2. Aankoop via de Website

2.1 De aankoop via de Website is toegestaan ​​voor de gebruiker die

 • een geregistreerde gebruiker is van de Website < /li>
 • fungeert zowel als consument als als handelaar. Op grond van artikel 3, lid I, lett. a) van de Consumentenwet wordt een 'consument' gedefinieerd als een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met de zakelijke, commerciële, professionele of ambachtelijke activiteiten die hij of zij uitoefent. Op grond van artikel 3, lid I, lett. c) van de Consumentenwet wordt een 'handelaar' gedefinieerd als een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn/haar zakelijke, commerciële, professionele of ambachtelijke activiteiten.

2.2 In de in het geval van bestellingen die afwijkend zijn in verhouding tot de hoeveelheid en/of frequentie van de aankopen, behoudt de Verkoper zich het recht voor om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de onregelmatigheden te stoppen.

2.3 De Verkoper behoudt zich het recht voor om te weigeren of te annuleren geplaatste bestellingen:

 • door een gebruiker met wie de Verkoper een geschil heeft
 • door een gebruiker die deze Algemene Verkoopvoorwaarden heeft geschonden
 • door een gebruiker die valse, onvolledige of anderszins onjuiste persoonsgegevens heeft verzonden of die de vereiste documenten niet aan de Verkoper heeft gestuurd

Artikel 3. Registreren op de Website

3.1 Om zich op de Website te registreren, moet de gebruiker het registratieformulier invullen en de volgende gegevens invoeren:

 • naam
 • achternaam
 • e-mail
 • adres
 • telefoon
 • codice fiscale.

3.2 De gebruiker verbindt zich ertoe de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen als hij vermoedens heeft of wordt op de hoogte zijn van enig illegaal gebruik of openbaarmaking van genoemde gegevens.

3.3 De gebruiker garandeert hierbij dat de persoonlijke gegevens die tijdens de registratieprocedure voor de Website worden verstrekt volledig en waarheidsgetrouw zijn en verbindt zich ertoe de Verkoper te vrijwaren tegen eventuele verliezen, schade en/of aansprakelijkheden die voortvloeien uit en/of op enigerlei wijze verband houden met de schending door de gebruiker van de bepalingen met betrekking tot registratie binnen de Website of de opslag van registratiegegevens.

Artikel 4. Informatie vereist voor Een overeenkomst aangaan

4.1 In overeenstemming met het wetsdecreet van 9 april 2003, nr. 70 betreffende elektronische handel, informeert de Verkoper de gebruiker hierbij dat:

 • om de overeenkomst af te sluiten koopovereenkomst op de Website, moet de gebruiker een bestelformulier in elektronisch formaat invullen en elektronisch naar de Verkoper sturen, volgens de instructies die van tijd tot tijd op de Website zullen verschijnen;
 • de overeenkomst is gesloten wanneer het bestelformulier de server van de Verkoper bereikt
 • zodra het bestelformulier is verzonden, stuurt de Verkoper de gebruiker, op het opgegeven e-mailadres, een bestelbevestiging met daarin het volgende:
  • aankoopbeschrijvingen
  • de relevante prijs
  • een indicatie van de betaalwijze
  • een indicatie van de bezorgkosten
  • een indicatie van de bezorgkosten en eventuele extra kosten.

Artikel 5. Beschikbaarheid van producten

5.1 De beschikbaarheid van producten wordt voortdurend gecontroleerd en bijgewerkt. Niettemin is het mogelijk dat meer dan één gebruiker tegelijkertijd hetzelfde product aanschaft, aangezien de Website door verschillende gebruikers tegelijkertijd kan worden bezocht. In deze gevallen kan het voorkomen dat het Product voor een korte tijd beschikbaar is, ook al is het feitelijk niet op voorraad of tijdelijk niet beschikbaar, omdat het aanvullen van de voorraad noodzakelijk is.

5.2 De Website bevat informatie over de beschikbaarheid van elk Product. Product.

5.3 Mocht het Product om bovengenoemde redenen niet beschikbaar zijn of in andere gevallen van onverwachte onbeschikbaarheid van het Product, onverminderd eventuele andere wettelijke rechten van de gebruiker, met name die welke zijn voorzien onder Boek IV, Titel II , Hoofdstuk XIV van het Italiaans Burgerlijk Wetboek, zal de Verkoper de gebruiker onmiddellijk op de hoogte stellen. De gebruiker heeft daarom het recht om de overeenkomst te beëindigen op grond van artikel 61, paragrafen 4 en 5 van de Consumentenwet.

5.4 Als alternatief en onverminderd zijn/haar rechten, kan de gebruiker het volgende aanvaarden:

 • een verlenging van de leveringstermijn
 • een product van gelijke of hogere waarde (in dit geval tegen betaling van het verschil en na uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker)
 • een kortingsbon die kan worden besteed aan aankopen op de Site. Het bedrag van de kortingsbon, de vervaldatum en eventuele beperkingen zullen van tijd tot tijd door de Verkoper worden meegedeeld.

5.5 Als er terugbetaling wordt aangevraagd voor het bedrag dat is betaald voor de aankoop van Producten die later niet beschikbaar bleek te zijn, zal de Verkoper binnen maximaal 10 dagen terugbetalen.

5.6 Indien de gebruiker gebruik maakt van het recht om de overeenkomst te beëindigen op grond van artikel 61, paragrafen 4 en 5 van de Consumentenwet, de koopovereenkomst eindigt. Als de betaling van het totaal verschuldigde bedrag - bepaald door de prijs van het Product, de leveringskosten, indien van toepassing, en eventuele andere extra kosten die voortvloeien uit de bestelling (Totaal verschuldigd bedrag) - al heeft plaatsgevonden, zal de Verkoper het Totaalbedrag terugbetalen. Het verschuldigde bedrag volgens artikel 'Betaalmethoden voor aankopen via de website'.

Art. 6. Productblad

6.1 Elk Product gaat vergezeld van een productinformatieblad waarin de belangrijkste kenmerken ervan worden geïllustreerd (Productblad). De afbeeldingen en beschrijvingen op de Website geven de kenmerken van de Producten zo getrouw mogelijk weer. De kleuren van de Producten kunnen echter afwijken van de werkelijke kleuren als gevolg van de instellingen van de computersystemen of de computers die worden gebruikt om ze te bekijken. Bovendien kunnen de afbeeldingen van het Product op het Productblad verschillen qua maat of ten opzichte van accessoireproducten. Deze beelden moeten dus worden opgevat als benaderend en als impliciet voor algemeen aanvaarde tolerantiedrempels. Voor de doeleinden van de overeenkomst inzake de verkoop van goederen geldt de beschrijving van het Product in het door de gebruiker verzonden bestelformulier als referentiepunt.

Artikel 7. Prijzen

7.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW.

7.2 De Verkoper behoudt zich hierbij het recht voor om de prijs op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, met dien verstande dat de aan de gebruiker in rekening gebrachte prijs de prijs is die vermeld staat op de Website op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, en er zullen geen schommelingen (stijging of daling) optreden na de verzending van de bestelling.

7.3 De eventuele verzendkosten worden uitdrukkelijk en afzonderlijk aangegeven in de bestelling formulier in, voordat de gebruiker deze verzendt.

Artikel 8. Aankooporders

8.1 De Verkoper zal de Producten pas leveren na ontvangst van de bevestiging van de succesvolle betaling van het Totaalbedrag Door het gebruik. Het eigendom van de Producten gaat op u over op het moment van aflevering, hieronder begrepen het moment van aflevering van het Product aan de vervoerder. Elk risico van verlies of beschadiging van het/de Product(en) dat niet aan de Verkoper kan worden toegeschreven, gaat over op de gebruiker, zodra deze of een door de gebruiker aangewezen derde, met uitzondering van de koerier, het Product(en) daadwerkelijk in bezit krijgt. .

De door u gekozen Dienst wordt pas uitgevoerd na betaling van het Totaal Verschuldigde Bedrag. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de dienst niet te verlenen als na het indienen van uw aankooporder wordt vastgesteld dat u het Totaal Verschuldigde Bedrag niet geheel of gedeeltelijk hebt betaald.

8.2 Het koopcontract wordt ontbonden onder voorbehoud van niet-betaling van het Totaal Verschuldigde Bedrag. Tenzij schriftelijk anders met u overeengekomen, wordt de bestelling dienovereenkomstig geannuleerd.

8.3 Om een ​​inkooporder te verzenden is het noodzakelijk om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te lezen en goed te keuren, door op het betreffende vakje te klikken de pagina's van het aankoopproces. Als u deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet accepteert, wordt het onmogelijk om aankopen te doen op deze Website.

Artikel 9. Betaalmethoden voor aankopen via de Website

9.1 De betaling op de Website kan worden gemaakt met:

 • Betaalkaarten
 • PayPal
 • Onder rembours
 • Overboeking.

9.2 De Verkoper accepteert de volgende creditcards:

 • VISA
 • MasterCard (Cirrus Maestro)
 • PostePay
 • American Express

Het bedrag wordt pas in rekening gebracht nadat (i) uw betaalkaartgegevens die voor de betaling zijn gebruikt, zijn geverifieerd en (ii) de uitgever van de betaalkaart die door u heeft de incassomachtiging afgegeven.

In overeenstemming met Richtlijn 2015/2366/(EU) betreffende betalingsdiensten in de interne markt (PSD2) wordt de gebruiker geïnformeerd dat hij/zij mogelijk verplicht is de aankoop af te ronden verwerken door te voldoen aan de authenticatiecriteria die zijn vereist door de betalingsinstelling die verantwoordelijk is voor de afhandeling van de online betalingstransactie. De authenticatiecriteria hebben betrekking op de identiteit van de gebruiker (om aan dit criterium te voldoen moet de gebruiker tijdens de aankooptransactie op de Website zijn geregistreerd) en de contextuele kennis van de authenticatiecode die door de betalingsinstelling wordt verzonden (Strong Customer Authentication). Het niet voltooien van deze procedure kan het onmogelijk maken om de aankoop op de Website af te ronden.

De vertrouwelijke gegevens van de betaalkaart (kaartnummer, houder, vervaldatum, beveiligingscode) worden gecodeerd en rechtstreeks naar de relevante betalingsinstelling zonder de door de Verkoper gebruikte servers te passeren. De Verkoper heeft daarom nooit toegang tot de gegevens van uw betaalkaart die gebruikt is om de Producten te betalen en slaat deze ook niet op.

Het totaal verschuldigde bedrag wordt pas in rekening gebracht op het moment dat de bestelling wordt verzonden. .

9.3 Wat PayPal-betalingen betreft, wordt de gebruiker doorgestuurd naar de website www.paypal.com, waar hij de betaling zal uitvoeren op basis van de voorgeschreven procedure die wordt gereguleerd door PayPal en de algemene voorwaarden van de overeenkomst tussen de gebruiker en PayPal. De gegevens die op de PayPal-website worden ingevoerd, worden rechtstreeks door PayPal verwerkt en worden niet verzonden naar of gedeeld met de Verkoper. De Verkoper kan dus op geen enkele manier de creditcardgegevens kennen die aan de PayPal-rekening van de gebruiker zijn gekoppeld, of de details van enige andere betalingsvorm die aan de genoemde rekening is gekoppeld.

Indien de betaling is uitgevoerd gedaan via PayPal, wordt het totaal verschuldigde bedrag tegelijkertijd met het sluiten van de online overeenkomst door PayPal in rekening gebracht op de rekening van de gebruiker. Als de overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd of in enig ander geval van terugbetaling, wordt het bedrag van de terugbetaling dat aan de gebruiker verschuldigd is, bijgeschreven op de PayPal-rekening van de gebruiker. De termijn voor het bijschrijven van het bedrag op het betaalmiddel dat aan deze rekening is gekoppeld, is uitsluitend afhankelijk van PayPal en het banksysteem. Zodra de creditorder ten gunste van de genoemde rekening is geregeld, wordt de Verkoper niet aansprakelijk geacht voor eventuele vertragingen of omissies bij de creditering van de terugbetaling aan de Gebruiker. Elke vorm van terugbetaling die op grond van deze Algemene Verkoopvoorwaarden moet worden gedaan, wordt overgemaakt op de PayPal-rekening van de gebruiker.

9.4 Als u onder rembours als betaalmiddel kiest, informeert de Verkoper u hierover dat voor de verzending een extra vergoeding van € 5,90 in rekening wordt gebracht, of het andere bedrag dat op de Website wordt weergegeven. Als u ervoor kiest om onder rembours te betalen, moet u op het moment van levering van de Producten contant geld hebben voor het bedrag dat is aangegeven op de bestelbon (aangezien de koerier niet bevoegd is om cheques te accepteren of geld in wisselgeld te geven): bij gebreke daarvan , wordt het koopcontract geacht van rechtswege te zijn beëindigd op grond van en voor de toepassing van artikel 1456 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek. U wordt op de hoogte gebracht van de beëindiging van het contract en de daaruit voortvloeiende annulering van de bestelling. Elke terugbetaling die op grond van deze Algemene Verkoopvoorwaarden moet worden gedaan, zal worden gedaan via overboeking naar de door u opgegeven bankgegevens.

9.5 Als u ervoor kiest om via bankoverschrijving te betalen, wordt, zodra de bestelling is ontvangen, de De Verkoper zal de gebruiker per e-mail op de hoogte stellen van de bankgegevens en de deadline voor het uitvoeren van de overboeking. De e-mail kan het verzoek bevatten om per e-mail de ontvangstbevestiging van de gedane overboeking of de bevestiging daarvan te sturen.

In geval van betaling via bankoverschrijving loopt de leveringstermijn van het/de Product(en) vanaf de ontvangstdatum van de bankoverschrijving door de Verkoper, of vanaf de datum waarop wordt bevestigd dat de bankoverschrijving ten gunste van de Verkoper is besteld, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

Tenzij anders overeengekomen, zijn de Diensten wordt pas verstrekt na ontvangst per bankoverschrijving van het totale verschuldigde bedrag.

De gebruiker moet het volgende opgeven:

 • het referentienummer van de aankooporder
 • de datum van de aankooporder.

Zodra de bestelling is geplaatst, dient u binnen 7 werkdagen te betalen. Bij niet-naleving zal de overeenkomst automatisch worden beëindigd binnen de volgende 3 werkdagen.

Art. 10. Levering van producten

10.1 Er zijn geen beperkingen op de levering, behalve in de gevallen aangegeven op de Website en/of in de Productfiche.

10.2 De kosten voor levering van de Producten, die kunnen variëren afhankelijk van de door de gebruiker gekozen leveringsprocedure, en alle andere mogelijke kosten, zijn voor rekening van de gebruiker, tenzij anders vermeld in het Productblad of in andere delen waar dit wordt gecommuniceerd.

10.3 De Producten worden geleverd binnen 3 dagen na ontvangst van de bestelling en in ieder geval binnen dertig dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is aangegaan.

10.4 U wordt vriendelijk verzocht dit te verifiëren de voorwaarden van het geleverde Product. Onverminderd het feit dat het risico van verlies of beschadiging van het Product, om redenen die niet aan de Verkoper zijn toe te rekenen, overgaat op het moment dat u, of een door u aangewezen derde, verschillend van de vervoerder, het Product fysiek in bezit neemt, de Verkoper stelt u voor om het aantal ontvangen Producten te controleren en of de verpakking intact, onbeschadigd, niet nat of anderszins gewijzigd is, zelfs niet wat de sluitingsmaterialen betreft; tevens stelt de Verkoper u voor om eventuele afwijkingen op het vervoersdocument van de vervoerder aan te geven, en in dat geval het pakket onder voorbehoud te aanvaarden. In het geval dat het pakket duidelijke tekenen van geknoei of wijziging vertoont, is het raadzaam om de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen. In ieder geval zijn het herroepingsrecht (indien aanwezig voor het Product) en de wettelijke conformiteitsgarantie van toepassing.

Artikel 11. Herroepingsrecht

11.1 De gebruiker – die handelt als consument - heeft het recht om binnen veertien kalenderdagen de overeenkomst voor de verkoop van goederen voor het Product te herroepen, zonder opgave van redenen en zonder dat er andere extra kosten en uitgaven ontstaan ​​dan die vermeld in dit artikel (Herroepingsrecht). De herroepingstermijn (Herroepingstermijn) verstrijkt na 14 dagen:

a in het geval van een enkele Productbestelling, vanaf de dag dat de gebruiker of een door de gebruiker aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, in materieel bezit komt van het Product;

b. in geval van een Meervoudige Bestelling met afzonderlijke leveringen, vanaf de dag dat de gebruiker of een door de gebruiker aangewezen derde, anders dan de vervoerder, in materieel bezit komt van het laatst geleverde Product; of

c. in geval van een bestelling met betrekking tot de levering van een Product van verschillende batches of meerdere stuks, vanaf de dag waarop u of een derde persoon, anders dan de vervoerder en door u gekozen, de laatste batch of het laatste stuk fysiek in bezit krijgt .

11.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de gebruiker de Verkoper vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn op de hoogte stellen van zijn besluit om zich terug te trekken.

11.3 U heeft gebruik gemaakt van uw herroepingsrecht. Herroepingsrecht binnen de Herroepingstermijn als de betreffende mededeling door u is verzonden vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn. Deze communicatie moet op de volgende manieren worden verzonden:

E-mail: [email protected]

< p>De Consument verkrijgt duurzame opslagmiddelen voor de communicatie met betrekking tot de uitoefening van het Herroepingsrecht, aangezien de bewijslast met betrekking tot de uitoefening van dit recht vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn bij de gebruiker ligt.

11.4 In geval van uitoefening van het herroepingsrecht moet de gebruiker, zodra het recht wordt uitgeoefend, ervoor zorgen dat de Producten zonder onnodige vertraging aan de Verkoper worden geretourneerd, en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop de bestelling is verzonden. Gebruiker heeft Verkoper op de hoogte gesteld van zijn besluit de overeenkomst te herroepen. De termijn wordt in acht genomen als de gebruiker het Product(en) vóór het verstrijken van de eerder genoemde termijn van 14 dagen overhandigt aan de door Verkoper opgegeven koerier of, op grond van de relevante omstandigheden, aan een koerier naar keuze (Retun Termijn). Het Product, goed beschermd en verpakt en in de originele verpakking (indien mogelijk), moet worden geretourneerd naar het volgende adres (de originele verpakking is altijd vereist als de serienummers van de producten erop zijn gedrukt):

Gemi Elettronica

Contrada Piano Mulino, Lotto A1 85034, Francavilla sul Sinni (PZ)

11.5 De kosten voor het retourneren van het Product (inclusief douanerechten) zijn voor rekening van de gebruiker en de retournering vindt plaats onder hun verantwoordelijkheid.

11.6 Als de gebruiker de overeenkomst herroept, zal de Verkoper het totaalbedrag dat de gebruiker voor het Product heeft betaald, inclusief de leveringskosten, zonder onnodige vertraging en uiterlijk op de 14e kalendermaand terugbetalen. dagen vanaf de datum waarop de Verkoper op de hoogte werd gesteld van het besluit van de gebruiker om de overeenkomst te herroepen. De terugbetaling zal plaatsvinden via dezelfde betaalmethode die is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie. In het geval dat de gebruiker de Producten heeft geretourneerd met behulp van een vervoerder naar keuze en op eigen kosten, kan de Verkoper de terugbetaling opschorten tot ontvangst van de Producten of tot het bewijs dat u heeft aangetoond dat u de Producten heeft teruggezonden, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

p>

11.7 De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van een ander gebruik van het Product dan nodig is om de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. In ieder geval moet het Product met de normale zorgvuldigheid worden bewaard, behandeld en geïnspecteerd en intact, compleet in al zijn onderdelen, volledig functioneel worden geretourneerd, inclusief alle accessoires en de illustratieve folders, de labels en het zegel, indien aanwezig, bevestigd aan het Product en intact en niet geknoeid, en perfect geschikt voor het gebruik waarvoor het bedoeld is en vrij van tekenen van slijtage of vuil. De herroeping geldt voor het gehele Product. In die zin kan deze bevoegdheid niet alleen worden uitgeoefend voor bepaalde onderdelen en/of accessoires (die geen autonome producten vertegenwoordigen en geen autonome producten zijn) van het Product.

11.8 Als het Product waardeverlies heeft geleden als gevolg van de behandeling van het goed anders dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen, behoudt de Verkoper zich het recht voor om van het terug te betalen bedrag een bedrag af te trekken dat gelijk is aan dit waardeverlies. Het Bedrijf zal u binnen de ontvangst van het Product op de hoogte stellen van de omstandigheid en het daaruit voortvloeiende verlaagde restitutiebedrag. Als de terugbetaling al is betaald, zal het Bedrijf de bankgegevens doorgeven voor de betaling van het bedrag dat de gebruiker verschuldigd is vanwege de waardevermindering van het Product.

11.9 In het geval dat de opname heeft plaatsgevonden niet is uitgeoefend in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, zal dit niet resulteren in de ontbinding van het contract en zal er bijgevolg geen enkel recht op terugbetaling ontstaan. De Verkoper zal bij ontvangst van het Product aan de gebruiker meedelen dat hij het opnameverzoek zal afwijzen. Als het Product al bij de Verkoper is aangekomen, blijft het in het bezit van de Verkoper zodat de gebruiker het kan weggooien, wat op kosten en onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker moet gebeuren.

11.10 In het geval dat het Product al is teruggekeerd naar de Verkoper. in geval van gedeeltelijke herroeping van meerdere bestellingen, zal het bedrag van de leveringskosten dat moet worden terugbetaald ten gunste van de gebruiker worden gekwantificeerd in verhouding tot de waarde van het product dat onderworpen is aan de herroeping. Als de gebruiker bijvoorbeeld een bestelling heeft geplaatst van € 200,00, inclusief twee Producten, de eerste ter waarde van € 50,00 en de tweede ter waarde van € 150,00, en het Product ter waarde van € 150,00 retourneert, krijgt de gebruiker een bedrag terugbetaald dat gelijk is aan tot 75% van de gemaakte bezorgkosten. In ieder geval zal het bedrag van de te retourneren leveringskosten nooit hoger zijn dan wat daadwerkelijk door de gebruiker is betaald.

Artikel 12. Wettelijke garantie van conformiteit

Alle producten die op de website worden verkocht vallen onder de wettelijke conformiteitsgarantie die wordt geboden door artikelen 128-135 van Wetsdecreet N. 128-135 van de Consumentenwet (wettelijke garantie).

Op wie deze van toepassing is

De juridische Garantie is voorbehouden aan consumenten. Het is daarom uitsluitend van toepassing op gebruikers die de aankoop op de Website hebben gedaan voor andere doeleinden dan ondernemers-, commerciële, ambachtelijke of professionele activiteiten.

Wanneer het van toepassing is

De Verkoper is aansprakelijk jegens- jegens de consument voor elke non-conformiteit die bestaat op het moment van levering van het product en die binnen twee jaar na levering zichtbaar wordt. De Verkoper moet op straffe van verval van de garantie op de hoogte worden gesteld van de non-conformiteit, binnen twee maanden vanaf de datum waarop deze werd ontdekt.

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, zal de non-conformiteit zich binnen zes maanden manifesteren vanaf de leveringsdatum van het product worden verondersteld te bestaan ​​sinds laatstgenoemde, tenzij de veronderstelling onverenigbaar is met de aard van het product of met de aard van de non-conformiteit. Vanaf de zevende maand na de levering van het product ligt de bewijslast om te bewijzen dat de non-conformiteit al bestond op het moment van levering van het product bij de consument.

In ontvangst te nemen Om gebruik te kunnen maken van de Wettelijke Garantie, moet u dus een bewijs overleggen van de datum van aankoop en levering van het goed. Om de aankoop te bewijzen, is het daarom raadzaam dat u de door de Verkoper verzonden factuur bewaart, evenals het transportdocument of enig ander document dat de aankoopdatum bevestigt (zoals het creditcardafschrift of het bankafschrift). ) en de leveringsdatum.

In geval van ontbinding van de overeenkomst zal de Verkoper het totaal betaalde bedrag, bestaande uit de aankoopprijs van het Product, de verzendkosten en eventuele andere bijkomende kosten, aan de consument terugbetalen. In geval van prijsverlaging zal Verkoper het bedrag van de korting, dat vooraf met de consument is overeengekomen, terugbetalen. Het bedrag van de terugbetaling of korting wordt gecrediteerd op het middel of de betaaloplossing die de consument bij de aankoop heeft gebruikt.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het ondeskundig gebruik. gebruik van het Product of in geval van schade als gevolg van onvoorzienbare omstandigheden of overmacht.

Als u de aankoop als 'professional' heeft gedaan in overeenstemming met de bepalingen van de Consumentenwet, gelden de voorgaande paragrafen hiervan artikel is niet van toepassing. De wettelijke garantie voorzien door art. 1490 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13. Standaardgarantie van de fabrikant

13.1 De producten die op de Website worden verkocht, kunnen, afhankelijk van hun aard, worden gedekt door een standaardgarantie uitgegeven door de fabrikant (conventionele garantie). De gebruiker kan zijn recht op garantie uitsluitend bij de fabrikant doen gelden. De duur, reikwijdte (inclusief geografische reikwijdte), voorwaarden en procedures, de soorten gedekte schade/defecten en de beperkingen van de standaardgarantie worden door elke fabrikant bepaald en worden gespecificeerd in het zogenaamde garantiecertificaat dat zich in de productverpakking bevindt. Standaardgarantie is van nature keuzevrij en vormt geen aanvulling op, vervanging, beperking, vooroordeel of terzijdestelling van de Wettelijke Garantie.

Artikel 14. Toepasselijk recht en jurisdictie; buitengerechtelijke geschillenbeslechting - Alternatieve geschillenbeslechting/online geschillenbeslechting

14.1 De koopovereenkomsten die tussen u en de verkoper worden gesloten, worden beheerst door het Italiaanse recht. Op de gebruikers die regelmatig niet in Italië wonen, zullen mogelijk gunstiger en dwingende bepalingen worden toegepast die zijn voorzien door de wet van het land waar zij hun gewone verblijfplaats hebben, en in het bijzonder met betrekking tot de termijn voor de uitoefening van het herroepingsrecht, de termijn om de Producten te retourneren, indien de Gebruiker dit recht wil uitoefenen, aan de methoden en de formaliteiten van de mededeling van dit recht en aan de wettelijke conformiteitsgarantie.

14.2 Als u een 'consument' bent Voor elk geschil over de toepassing, uitvoering en interpretatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is de rechtbank de plaats waar u woont of waar u uw woonplaats heeft gekozen. Als u een “handelaar” bent voor enig geschil met betrekking tot de toepassing, uitvoering en interpretatie van dit document, zal de rechtbank waar de verkoper zijn statutaire zetel heeft, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1 hierboven, de exclusieve jurisdictie hebben.

p>14.3 Volgens artikel 141-sexies, komma 3 Wetsbesluit van 6 september 2005 N. 206 (Consumentenwet) informeert de Verkoper de gebruiker als eindgebruiker die artikel 3, komma 1, lett. a) van het Consumentenwetboek, dat, indien hij/zij rechtstreeks een klacht bij de Verkoper heeft ingediend, waardoor het ontstane geschil niet kon worden opgelost, de Verkoper informatie zal verstrekken over de organisatie van Alternative Geschillenbeslechting voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot verplichtingen die voortvloeien uit een contract gesloten in overeenstemming met deze Algemene Verkoopvoorwaarden (ADR-organisaties, zoals aangegeven in artikel 141-bis en volgende van het Consumentenwetboek), waarbij ook wordt gespecificeerd of wel of niet gebruik wil maken van deze organisaties om het geschil op te lossen.

14.4 Verder informeert de Verkoper u als consument wie bij artikel 3, komma 1, lett. a) van de Consumentenwet dat er een Europees platform voor online beslechting van consumentengeschillen werd opgericht (ODR Platform). De consument kan door het ODR-platform bladeren via de volgende link: http://ec.europa.eu /consumenten/odr/; via het ODR-platform kan de consument de lijst met ADR-organisaties bekijken, de link vinden die naar elke website verwijst en een online procedure starten voor de oplossing van de geschillen waarbij hij betrokken is.

14.5 Wat het ook is. is het resultaat van de buitengerechtelijke beslechtingsprocedure van geschillen met betrekking tot consumptierelaties door gebruik te maken van de procedures uiteengezet in Deel V, Titel II-bis van het Consumentenwetboek, in ieder geval heeft de consument altijd het recht om juridische stappen te ondernemen stappen voor de bevoegde rechter.

14.6 Voor eventuele geschillen met betrekking tot de toepassing, uitvoering en interpretatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan de gebruiker die woonachtig is in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Italië ook toegang tot de Europese procedure voor geringe vorderingen, ingesteld door Verordening (CE) N. 861/2007 van de Raad van 11 juli 2007, op voorwaarde dat de waarde van het geschil niet hoger is dan € 2.000,00, exclusief rente, rechten en kosten. De tekst van de verordening is te vinden op de website www.eur-lex.europa.eu.

Artikel 15. Klantenservice en klachten

U kunt informatie opvragen, berichten sturen, om hulp vragen of klachten indienen door als volgt contact op te nemen met de klantenservice van de verkoper:

De verkoper zal klachten binnen een termijn van 3 dagen na ontvangst in behandeling nemen.